Tuesday, 30 July 2013

Business Rates Relief for Charities and Social Enterprises - Consultation / Rhyddhad Ardrethi Busnes i Elusennau a Mentrau Cymdeithasol - Ymgynghoriad

 
Business Rates Relief for Charities and Social Enterprises - Consultation
In April 2013, the Minister for Economy, Science and Transport launched a consultation on the Business Rates Task and Finish Group's Review into Business Rates Relief for Charities and Social Enterprises.

The consultation closed on 28 June 2013. Over 70 responses were received from a range of stakeholders.
A summary of responses has been produced and is available online. This consultation summary is intended to provide an overview of the issues raised and facilitate understanding of the range of points made. It is not intended to capture every viewpoint in detail in this summary.

The analysis of the consultation will be based on a consideration of the full responses to the consultation, all of which have also been published online.

A further announcement regarding next steps will made in the Autumn.
http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/policy/brr/?lang=en

==================================================================

Prynhawn Da

Rhyddhad Ardrethi Busnes i Elusennau a Mentrau Cymdeithasol - Ymgynghoriad
Yn Ebrill 2013, fe wnaeth Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth lansio ymgynghoriad ar Adolygiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen o Ryddhau Ardrethi Busnes i Elusennau a Mentrau Cymdeithasol.

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 28 Mehefin 2013. Daeth dros 70 o ymatebion i law gan amrywiaeth o randdeiliaid.
Lluniwyd crynodeb o'r ymatebion. Bwriad y crynodeb o'r ymgynghoriad yw rhoi trosolwg o'r materion a godwyd a hwyluso dealltwriaeth o'r amrywiaeth o bwyntiau a wnaed. Nid cofnodi pob safbwynt yn fanwl yw'r bwriad.

Caiff yr ymgynghoriad ei ddadansoddi drwy roi ystyriaeth i'r ymatebion llawn i'r ymgynghoriad, a chyhoeddwyd pob un ar-lein.

Gwneir datganiad pellach yn yr hydref ynglŷn â'r camau nesaf.
http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/policy/brr/?skip=1&lang=cyDavid Warren
Senior Policy Analyst | Uwch Dadansoddwr Polisi

Welsh Government | Department for Economy, Science and Transport | QED Centre | Main Avenue | Treforest Estate | Pontypridd CF37 5YR | Tel: 0300 061 5603 | E-mail: david.warren@wales.gsi.gov.uk Website:www.wales.gov.uk

Llywodraeth Cymru | Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth| Canolfan QED | Y Brif Rodfa | Ystad Trefforest | Pontypridd CF37 5YR | Ffon: 0300 061 5603 | E-bost: david.warren@wales.gsi.gov.uk  Gwefan: www.cymru.gov.ukOn leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn gysylltiedig â'r neges hon. Mae'n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwy'r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol.